Vector

SaaS решение за индустриалното предприятие
Организационна информационна технология за пресъздаване на процесите в предприятието в единна платформа

Alvecta Vector Screenshots

Какво?

Vector обезпечава интегрирано информационно покритие на управлението на процесите в индустриалното предприятие

Управление на Продажбите

Моделиране на перспективите в отношенията с Клиентите
Моделиране на реализацията (план, отчет, отклонения) на отношенията в продуктова и финансова части

Управление на Производството

Управление на инженерната разработка
Моделиране на перспективите на Производствения поток
Моделиране на реализацията (план, отчет, отклонения)

Управление на Доставките

Моделиране на перспективите в отношенията с Доставчиците за оборотен поток и за среда
Моделиране на реализацията (план, отчет, отклонения) на отношенията в продуктова и финансова части

Управление на Финансите

Моделиране на финансовия поток
Моделиране на отношенията с Партньори – Клиенти и Доставчици

Управление на Технологичната среда

Управление на Структурата и ресурсите на средата
Управление на Персонала
Управление на Разходите
Управление на Инвестициите
Управление на Проектите

Какво??

Чрез информационната технология Alvecta Vector в индустриалното предприятие се реализират:

Управление на перспективите

В три взаимносвързани хоризонта - стратегически, потенциален и реален

Прагматичен модел на управление

С динамично изграждане на планове, отчети и преодоляване на недопустими отклонения

Моделиране на взаимоотношения с Партньори

По хоризонтите и в двете части – продуктова и финансова

Управление на инженерната разработка

На оборотния поток и на средата. Инженерни организационно-стойностни анализи. Документация. История на замени

Разпределение на процесни и информационни отговорности

Между сътрудниците на предприятието посредством индивидуални задания и интеграция между тях

Документално покритие на процесите

По зададени профили и източници до нивото на операциите

Проследимост на управляемите обекти

Проследимост на потребности (по хоризонти), наличности и движения (вкл. по производствени маршрути) на управляемите обекти (вкл. на пари)

Проследимост на труда

По оператори (сътрудници и екипи) в реализация на операциите (настройка и изпълнение)

Проследимост на капацитета

Проследимост на потребности (по хоризонти), наличности и използване на капацитета на работните места

Защо?

Чрез вграждането на информационната технология Vector в организационната технология на предприятието:

Получете предимство благодарение на перспективното моделиране

Начертайте желаните тенденции в оборотния, разходния и инвестиционния поток и се придвижвайте към бъдещето съгласно своите намерения и предизвикателствата на външната среда

Увеличете показателите на индустриалния резултат

Създайте условия за гъвкаво и адаптивно разгръщане на иновациите.
Оптимизирайте управлението на потоците.
Повишете ефективността на труда и влагането на ресурси по процеси.

Бъдете адаптивни

Бързо реагирайте на измененията във външната среда чрез гъвкаво изменение на параметрите, факторите, перспективите и плановете.

Моделирате най-ефективните процеси

Създайте оптимална среда за преминаващите потоци с помощта на единен подход за моделиране по процесите в индустриалното предприятие.

Усъвършенствайте операциите

Оптимизирайте чрез инженерна разработка планирането и влагането на ресурси с отчитане на тяхното времево поведение.

Унифицирайте процесите в оборотния поток и средата

Създайте динамична (в реално време) права и обратна връзка по потребности и обезпечаването им между процесите в индустриалното предприятие.

Създайте комфортна и ползотворна среда за своите партньори

Усъвършенствайте взаимодействието със своите партньори чрез средствата за проследимост, гъвкаво планиране и мощна аналитика на взаимоотношенията с тях.

Създайте комфортна и ползотворна среда за своите сътрудници

Прилагайте съвременна организация със съгласуваност в работата на персонала чрез естествено разпределение на отговорностите по процеси.

Как?

Осъществявани взаимодействия във връзка с работата на Vector

Внедряване на Vector

В партньорство с консултационна компания altClavis по взаимно утвърдена Пътна карта. Кратки срокове за внедряване с бързо получаване на управленски ефекти

Организационно развитие

На база на етап от внедряване на Vector в партньорство с altClavis

Платформа за взаимодействие

Със софтуери за управление на технически системи (DNC, автоматизирани операции)

За колко?

За ползването на Vector се заплаща само абонаментна такса

45 eur за потребител за месец

Брой потребители - по действителното ползване

Контакт

Алвекта ООД, ЕИК 205266697, София, бул. Цариградско шосе 133, БИЦ-ИЗОТ, офис 244